POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Kielcach

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie.

Informację, które nie są zawarte w BIP a stanowią informację publiczną mogą być udostępnione na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 13 ust.2 i art. 15 ust.2.


Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w art. 13 ust.1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłużej jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu.

 

Miejsce składania dokumentów:adres korespondencyjny:
PCPR w Kielcach:
ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce,

osobiście:
PCPR w Kielcach:
ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce, pokój 36, tel: 41 200 17 01

lub elektronicznie na adres:
e-mail:sekretariat@pcprkielce.pl

 

Osoba do kontaktu:

Bernadeta Podgórska
pok. 36 tel. (41)  200 17 01