Informacja o wyborze Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego połączonego z przeprowadzeniem warsztatów wzmacniających więzi rodzinne dla 11 rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie "Myśląc o Rodzinie".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Biuro Usług Socjalnych i Turystycznych BUSFERIE Edyta Rabiej & Jan Tarnowski - Sp. jawna, ul. Duża 7, 25-308 Kielce, za cenę 36 735,00 zł brutto.

Zapytanie ofertowe - wyjazd integracyjny

 na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego połączonego z przeprowadzeniem warsztatów wzmacniających więzi rodzinne dla 11 rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Informacja o wyborze Wykonawcy - Zakup i dostawa samochodu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: POL-MOT Auto S.A. ul. Połczyńska125,01-303 Warszawa,  Oddział Opel-Chevrolet w Kielcach, ul. Krakowska 285, 25-301 Kielce za cenę 121 105,80 zł. brutto.

Zapytanie ofertowe - Zakup Samochodu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu dziewięcioosobowego dostosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu "Centrum Asystent Społecznej - Krok w stronę samodzielności".

Unieważnienie postępowania - zakup samochodu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 10.10.2017r. na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu dziewięcioosobowego dostosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu "Centrum Asystent Społecznej - Krok w stronę samodzielności".

Zapytanie ofertowe - Zakup Samochodu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu dziewięcioosobowego dostosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 13.09.2017r. na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu dziewięcioosobowego dostosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu pn. Centrum Asystent Społecznej - Krok w stronę samodzielności, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zapytanie ofertowe - Zakup Samochodu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu dziewięcioosobowego dostosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim

Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego na zorganizowanie wyjazdowych warsztatów integracyjnych obejmujących diagnozę i wzmocnienie odporności na kryzys i trudności życiowe dla 15 rodzin uczestniczących w projekcie „Myśląc o rodzinie".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Biuro Usług Socjalnych i Turystycznych BUSFERIE Edyta Rabiej & Jan Tarnowski Sp. Jawna, ul. Duża 7, 25-308 Kielce

Zapytanie Ofertowe - Zasada Konkurencyjności

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020. W związku z realizacją projektu "Myśląc o Rodzinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zorganizowanie wyjazdowych warsztatów integracyjnych obejmujących diagnozę i wzmocnienie odporności na kryzysy i trudności życiowe dla 15 rodzin uczestniczących w projekcie pn. Myśląc o Rodzinie.

Zapytanie ofertowe na zakup paliwa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na sukcesywny zakup paliwa do samochodu służbowego tj. oleju napędowego oraz l karty paliwowej w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Informacja o wyborze wykonawcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w  wynkinu przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce.

Zapytanie Ofertowe - Zasada Konkurencyjności

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   

Informacja o wyborze wykonawcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano  ofertę firmy:

Zapytanie ofertowe - na usługi specjalistyczne z zakresu usług psychologicznych.

W związku z realizacją projektu "Myśląc o Rodzinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi specjalistyczne z zakresu usług psychologicznych

Ogłoszenie o zatrudnieniu trenera

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach poszukuje: trenera programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na Partnera

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Informacja o zmianie terminu składania zgłoszeń

dotyczy otwartego naboru Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach konkursu (konkurs nr: RPSW.09.01.IZ.00-26-009/15) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza  otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach konkursu (konkurs nr: RPSW.09.01.00-IŻ.00-26-009/15) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020