Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań związanych z organizacją pieczy zastępczej w Powiecie Kieleckim w roku 2019 pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i grup wsparcia dla uczestników projektu Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS,  Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań związanych z organizacją pieczy zstępczej w Powiecie Kieleckim w roku 2019 pn. Zorganizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uczestniczących w projekcie Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS,  Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2019 pn. Zajęcia usprawniająco - rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS,  Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oglasza nabór na członków komisjii konkursowej

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów mających na celu kształtowanie postaw rodzicielskich dla rodziców zastępczych, rodzin pomocowych.

Zapytanie ofertowe PO.26.2.3.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym: 
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie warsztatów.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów mających na celu kształtowanie postaw rodzicielskich dla rodziców zastępczych, rodzin pomocowych.

Ogłoszenie wyników konkursu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o Rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej  jakości usług społecznych" w 2018r.

Ogłoszenie otwartego Konkursu

otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku pn. "Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie "Centrum Asystentury Społecznej - Krok w stronę samodzielności" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych".

Ogłoszenie wyników

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o Rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej  jakości usług społecznych" w 2018r.

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych