Wystąpienie pokontrolne

dotyczące kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Informacja pokontrolna

z kontroli przeprowadzonej w dniach: 19-22.03.2018 w siedzibie beneficjenta(lidera projektu)

Informacja pokontrolna

z kontroli przeprowadzonej w dniach: 23,24,27,28.03.2017 w siedzibie beneficjenta(lidera projektu)

Protokół Nr 13/2016

Kontrola  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach przez Komisję Rewizyjną.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PS.II.431.33.2015

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej. która przeprowadzona była w Organizatorze Rodzinnej Pieczy...